ขอเชิญเข้าร่วมงานฌาปนกิจศพมารดา ครูหทัยวรรณ โสรัจประสพสันติ ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ วัดขอนซุง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

สมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีสัชนาลัย : ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมครูฯ ทุกท่าน ประชุมในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย [รายละเอียด]

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาศรีสำโรงขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา อ.ศรีสำโรงทุกท่านประชุมในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์

ด่วน....ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่ประสบปัญหาอุทกภัย  ถ่ายภาพสภาพโรงเรียนและประมาณการค่าเสียหาย รายงานทางระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์  E-network  เป็นรูปถ่าย และชี้แจงรายละเอียด  เพื่อรายงานให้ สพฐ. ทราบสถานการณ์ต่อไป.....งานประชาสัมพันธ์ สพท.สท.2

ชมรมครูปฐมวัย อำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิค การสอนและการผลิตสื่อสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ขอเชิญผู้ที่สนใจแจ้งการเข้ารับการอบรมอบรมภายในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553  ที่ชมรมครูปฐมวัย อำเภอศรีสัชนาลัย โทรศัพท์ 087-199 6450 (ครูประเทือง ทาบัว เลขานุการชมรมครูปฐมวัย อำเภอศรีสัชนาลัย)

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโึครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม" ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้" [รายละเอียด]

ขอเชิญส่งผลงานเข้ารวมโครงการ Microsoft Innovation Teachers Leadership Awards 2011 และ โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2011 [รายละเอียด]

สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ [รายละเอียด]
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรม ระบบควบคุมภายใน ของ สตง. ที่นี่

แจ้งเลื่อนการอบรม การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในฯ จากวันที่ 10 ส.ค.53 เป็น วันที่ 17 ส.ค. 2553 เวลาและสถานที่คงเดิม

ด่วนที่สุด....รายชื่อเพิ่มเติม Master teacher  วิชาภาษาไทยบูรณาการ  รุ่นที่ 1  วันที่ 7-11 สิงหาคม 2553  ณ โรงแรมลาพาโลมา  จ.พิษณุโลก  (แนบท้ายหนังสือ สพท.สท.2 ด่วนที่สุด ที่ศธ 04159/3905  ลงวันที่ 28 ก.ค.2553)  
ตรวจรายชื่อ ::: จากกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สพท.สท.2


แจ้งครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบรรณารักษ์ฯ ตามนโยบายห้องสมุดสามดี จากวันที่ 24-25 สิงหาคม 2553 เป็นวันที่ 29-30 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียน สวรรค์อนันต์วิทยา


ประชาสัมพันธ์ การจัดประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ระดับชาติ โครงการ Intel Teach ครั้งที่ 1 "แผนสร้างสรรค์ ครูสร้างชาติ สู่การศึกษาแบบยั่งยืน" รายละเอียดที่นี่

แบบสำรวจข้อมูล การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows server 2003 R2 และ Internet security and acceleration server 2006


สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอศรีสำโรง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม


ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนใดสนใจจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยใช้พื้นที่ ฐานข้อมูล และซับโดเมนของเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้งานได้ ที่นี่ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ E-office หรือ servroot @ hotmail.com // Host spec (linux centOS , Apache2.2 , php5 , Mysql5, Disk quota 200 mb/)


ขอเชิญครู/ผู้่บริหาร ที่สนใจเข้ารับการอบรมการจัดทำผลงาน คศ.3 ด้านลูกเสือ,ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ติดต่อ ครูจิราวุธ คุ้มจันทร์ ครู คศ.4 (ลูกเสือ) ด่วน ภายในวันที่ 15 ก.ค. 53 โทรฯ 08-7202-1704 โดยแจ้งชื่อและเลขสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยด้วย ฟรี อบรม 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ผู้ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จ่ายค่าอาหารเล็กน้อย

วันที่ 4 กรกฏาคม 2553 เวลา 09.00 น. ขอเชิญผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาดทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญบวงสรวง ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย (รามคำแหง) โดยเฉพาะผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T.C.) รุ่น 528/2552 //// ดิลก ชัยประสิทธิ์ รอง ผอ.สพท.สท.2 ประธานรุ่นแจ้งโรงเรียน หนองปลาหมอวิทยาคม สวรรค์อนันต์วิทยา สวรรค์อนันต์วิทยา 2 ท่าชัยวิทยา ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จัดส่งข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปีการศึกษา 2552 จากโปรแกรม Student ด่วนที่สุด รายละเอียด http://gpa.moe.go.th

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเทคโนโลยีและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
สพท.สท.2 http://www.sukhothai2.go.th/comnetwork

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน อ้างถึง หนังสือที่ ศธ 04159/2418 ลว.พค.53 การกรอกแบบขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ในย่อหน้า ความเห็นของผู้ให้การรับรองผู้บังคับบัญชาที่สังกัดอยู่ ให้เว้นว่างไว้ ไม่ต้องลงนามรับรอง /// กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


ให้โรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 4 (ชั้น ม.4-ม.6) ส่งข้อมูลจากโปรแกรม Student ดังนี้
1.นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2552 (วันอนุมัติจบถึงวันที่15 พฤษภาคม 2553)ให้ส่งที่งานทะเบียน เมนู 1>2>3 (ให้เลือกนักเรียนเฉพาะที่ยังไม่เคยส่ง)
2.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปี 2552 ให้ส่งที่งานข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2552) ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ติดตั้งไฟล์ ObecCode ใหม่ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่การส่งข้อมูลให้ส่งที่เมนู 1 > 4 > 2
3.สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ให้ส่งโฟลเดอร์ Database2551 ทั้งโฟลเดอร์ให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งจัดส่งโดยด่วนที่สุดเนื่องจากเลยกำหนดการส่งตามแผนปฏิบัติการGPAแล้ว รายละเอียด ที่ http://gpa.moe.go.th


ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่ยังรายงานข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ไม่ครบถ้วน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2553) [รายละเอียด]

เรียนผู้บริหารโรงเรียน อำเภอศรีสัชนาลัย ขอเชิญร่วมงานพิธีรดน้ำดำหัวข้าราชการบำนาญ ผู้สูงอายุ อำเภอศรีสัชนาลัย กำหนดจัดงานในวันที่ 21 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนเมืองเชลียง [รายละเอียด]


ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเมืองพระร่วง แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรแกนกลาง จากวันที่ 7- 9  เม.ย. 53 เป็นวันที่ 4-6 เม.ย. 53  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา


แจ้งโรงเรียนมัธยมกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ตามเอกสารใ็ห้โรงเรียนมัธยม 15 โรงส่งทาง FAX 055620295 ภายใน 5 เมษายน
[แบบเก็บข้อมูล]

ด้วยชมรมข้าราชการบำเหน็ดบำนาญอำเภอสวรรคโลก ได้จัดประกวดเรียงความ ในหัวข้อเรื่อง "ผู้สูงอายุที่เยาวชนต้องการ" ปรากฎว่ามีโรงเรียนส่งเข้าประกวดจำนวน 21 โีรงเรียน ชมรมได้ตัดสินแล้วปรากฎผลดังนี้ ชนะเลิศ นางสาวชุติมา เวฬุมาศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว ตุลยา โมไนยพงศ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาว ภารวี คุนาวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก และได้นำเสนอผลงานชนะเลิศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
คลิกที่นี่

ให้โรงเรียนมัธยมศึกษา (กรมสามัญเดิม) ส่งข้อมูล gpa พร้อม basic school ตามแผนปฏิบัติการ gpa รายละเอียดที่ http://gpa.moe.go.th

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2553 มีดังนี้

1.โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม 2.โรงเรียนท่าชัยวิทยา 3.โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 4.โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 5.โรงเรียนวังทองวิทยา 6.โรงเรียนศรีนคร 7.โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา2 8.โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 9.โรงเรียนเมืองเชลียง
ขอให้ติดต่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ 089-7042563 โดยด่วน

ด่วนที่สุด เลื่อนการสอบประเมินสมรรถนะครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 22 มีนาคม 2553 ไปไม่มีกำหนด


สมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีสัชนาลัย : ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมครูฯ ทุกท่าน ประชุมประจำเดือนเมษายน ในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
[รายละเอียด]


ประชาสัมพันธ์ i-Board Creative Contest ครั้งที่  1
การประกวดสื่อการสอนคู่กับกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด ครั้งที่ 1
[รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์ ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จังหวัดพะเยา
[รายละเอียดที่นี่]ข่าวสารจากสหกรณ์เดือน กุมภาพันธ์  2553

เชิญรับชมการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์ ชี้แจงแนวปฎิบัติ และข้อควรระวังป้องกันการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดในโครงการ SP2 พร้อมทั้งแนวทางการรับนักเรียน ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00-14.00 น. ได้ีทางเว็บไซต์ http://doc.obec.go.th
หรือ LINK@

สมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีสัชนาลัย : ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมครูฯ ทุกท่าน ประชุมประจำเดือนมีนาคม ในวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากคะยาง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
วันเสาร์ที่ 13 ก.พ.2553 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมไพลินสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มีอาหารกลางวันและของรางวัลพิเศษมากมาย


เชิญร่วมฟังสวดอภิธรรมศพบิดาคู่สมรสนายสุนันท์ ไชยมุติ กำหนดฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2553 ณ วัดวังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย


โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอรฺ์ประจำห้องสมุดที่มีข้อสงสัยในการจัดซื้อ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สพท.สท.2 หรือ ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ รอง ผอ.สพท.สท.2 โทร 086-67655-84

เชิญชวนประกวดผลงานเยาวชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก พ.ศ. 2553 ส่งผลงานภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ดูรายละเอียดที่
www.dwr.go.th

เชิญร่วมฟังสวดอภิธรรม บิดา ผอ. สมพงษ์ ปลูกสร้าง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองรังสิต ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ประชุมเพลิงวันเสาร์ที่ 6 ก.พ. 53

เอกสารคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ประจำห้องสมุด ให้เข้าไปรับหนังสือเพิ่มเติมที่ e-office

ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีสัชนาลัย (ชุดใหม่) และผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอศรีสัชนาลัยที่มีครูเป็นกรรมการสมาคมครูฯ อำเภอศรีสัชนาลัย ในวันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) [รายละเอียด]

ขอเชิญร่วมรับฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางเรียมจิตต์ เขียวสนั่น นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ สพท.สท.2 ตั้งแต่วันที่ 27-29 ม.ค. 53 และ ฌาปนกิจศพในวันที่ 30 ม.ค. 53 ณ วัดแสนสุข เขตมีนบุรี กทม.


แจ้งโรงเรียนในสังกัด
ที่จัดส่งการสำรวจความต้องการหนังสือเรียนปีการศึกษา 2553 กรณีจัดซื้อทดแทนรายการที่ชำรุด รายละเอียดดังทราบแล้วนั้น ในกรณีมีีส่วนใหญ่ไม่ได้แนบไฟล์ข้อมูลของโรงเรียนในรูปแบบไฟล์ Microsoft Office Excel จึงไม่สามารถรวบรวมข้อมูล ส่งยัง สพฐ ได้ จึงขอความกรุณาโรงเรียนในสังกัด จัดส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม ทาง e-office สพท.สท. 2 โดยด่วนภายในวันที่ 28 มกราคม 2553


เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอสวรรคโลก ขอเชิญสมาชิกทุกคนประชุมในวันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าพาหนะคนละ 300 บาท : ดิลก ชัยประสิทธิ์ ประธานเครือข่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552-12 มีนาคม 2553 ติดต่อรายละเอียดที่ 055-241711

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 4-30 มกราคม 2553 ติดต่อรายละเอียดที่ 035-866238เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร คอมพิวเตอร์ประจำห้องสมุด และคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ร่วมประชุมในวันที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

เชิญชวนประกวดวาดภาพประกวดเรียงความระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หัวข้อ "ความปลอดภัยรอบๆ ตัวฉัน" หรือ "ความปลอดภัยที่ฉันห่วงใย" ส่งผลงานในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ราลละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-641-3500 ต่อ 1674,6414

สมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีสัชนาลัย : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีสัชนาลัย ในวันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองเชลียง


หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ( โครงการคืนครูให้นักเรียน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

การจัดงานวันครู อำเภอสวรรคโลก ประจำปี 2553

ชมรมครูอำเภอสวรรคโลก ขอเชิญผู้บริหารฯและคณะกรรมการชมรมในโรงเรียนของท่าน ร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
[รายละเอียด]

เชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ อำเภอสวรรคโลก มาเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 11.00 น. - 16.00 น. ณ สถานที่เลือกตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย

นางวิไล    แก้วเนตร // ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องครูสายผู้สอน ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2