ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่ส่งเสริมการคิด ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย              นางบุญสิริ  จุติ

สถานศึกษา      โรงเรียนบ้านห้วยโป้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่เผยแพร่      2561

 

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1)เพื่อสร้างและรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่ส่งเสริมการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อประเมินผลรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 5 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 12  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์  แผนการจัดกาเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่ส่งเสริมทักษะการคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาสตร์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-method Methodology) 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 สร้างและพัฒนารูปแบบการสอนโดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนที่ 2 ประเมินรูปแบบการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้ในสถานการณ์จริง หาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามเกณฑ์75/75หาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

โดยใช้รูปแบบการสอนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ และ t-test  แบบ dependent

  ผลการวิจัย พบว่า

           1.  เพื่อสร้างและรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่ส่งเสริมการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี 5 องค์ประกอบคือ 1) หลักการของรูปแบบการสอน  2) จุดประสงค์  3) สาระและเนื้อหา  4) กิจกรรมและขั้นตอนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม มี 7 ขั้น  ดังนี้ ขั้นเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ขั้นรับรู้ประเด็นปัญหา  กำหนดแนวทางในการแสวงหาข้อมูล ขั้นสรุปประเด็นโครงสร้างใหม่ทางปัญญาด้วยตนเอง ขยายโครงสร้างใหม่ทางปัญญาของตนเอง ขั้นประเมินผล ขั้นนำความรู้ใหม่ไปใช้ 5) การวัดและประเมินผล

2. รูปแบบการสอนเชิงทฤษฎี  มีความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบอยู่ในระดับมาก  และแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาตามรูปแบบการสอน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

3. มีประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน (E1/E2) เท่ากับ  78.75/77.50 และมีดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอน เท่ากับ .09 นอกจากนี้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก

           โดยสรุปรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่ส่งเสริมการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่พัฒนาขึ้นจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเหมาะสม นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคระห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ในระดับมาก จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์นำรูปแบบการสอนนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดที่จำเป็นต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

 

 

เอกสารแนบท้าย
FileFile size
Download this file (บทคัดย่อ    ป 5.pdf)บทคัดย่อ ป 5.pdf38 kB