Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

รอง ผอ.สพป.สท.2

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

มิถุนายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 55

เมื่อวานนี้ 341

สัปดาห์นี้ 780

เดือนนี้ 4841

รวมทั้งหมด 566870

มี 52 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หมายเลขติดต่อกลุ่มงาน

 

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย             นางบุญสิริ  จุติ

สถานศึกษา      โรงเรียนบ้านห้วยโป้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่เผยแพร่       2560

 

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย(1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์75/75(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest- Posttest Designกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านห้วยโป้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2จำนวน 1ห้องจำนวน 7คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี5ชนิดคือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้ จำนวน 4 ชุดแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้ จำนวน 8 แผน  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จำนวน 20 ข้อ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จำนวน  20 ข้อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test  แบบ dependent

  ผลการวิจัย พบว่า

               1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ78.93/77.86

               2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

เอกสารแนบท้าย
FileFile size
Download this file (บทคัดย่อbioป2.pdf)บทคัดย่อbioป2.pdf38 kB

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297